LATEST NEWS

- 协助成立大学研究所

- 公益台视频直播

- 本会探望香港商报

- 本会最新近况

 - 国家专业认证的重要性

 - 中国商业经理协会

- 本会信息 Newsletter

- 全国商业经理人才库

- 杂志报导

------------------------------------

------------------------------------100 Keywords - Free Search Engine Submission

 

 

13/08/2014 中商协支持国家民政部善商联合会

北京总会秘书长黄美琴女士亲来主礼,主任缪羣飞及副主任黎拿嘉教授主持。

善商(香港)联合会筹备委员会在超五星酒店 丽斯卡尔顿 正式成立。